Pozůstalostní řízení

Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti. Mgr. David Škorpík je soudním komisařem v obvodu Okresního soudu v Liberci. JUDr. Jiří Škorpík je soudním komisařem v obvodu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

Závěť a další právní jednání pro případ smrti

Poskytneme radu, jakým způsobem lze řešit vypořádání majetku pro případ smrti a tím předejít majetkovým sporům mezi dědici. Nejčastější formou právního jednání pro případ smrti je závěť, můžete u nás dále například sepsat i další pořízení pro případ smrti jako listinu o vydědění, zřízení odkazu, dědickou smlouvu a smlouvu o zřeknutí dědického práva. Nový občanský zákoník klade důraz na vůli zemřelého a připustil i další možnosti ujednání do závěti jako doložení času, zřízení podmínky a udělení příkazu, povolání svěřenského nástupce apod. Právní jednání notář zapisuje do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. Notář, který pozůstalostní řízení bude projednávat, právní jednání vždy dohledá.

Manželské smlouvy

Sepíšeme manželskou smlouvu snoubenců nebo manželů, ve které si můžete upravit odchylný režim od zákonného majetkového režimu. Zkonzultujeme s vámi, jaký typ manželské smlouvy bude pro vás vhodný sepsat pro vyřešení vašeho problému.

Převod nemovitého majetku

Sepíšeme smlouvu (kupní, darovací, směnnou), kterou převedete vlastnické právo k nemovitým věcem, případně ve které zřídíte další věcná práva jako služebnost, zákaz zatížení, zcizení a vysvětlíme vám ze smlouvy vyplývající důsledky. Připravíme návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a můžeme vás zastoupit v řízení u katastrálního úřadu. V případě koupě nemovitosti můžete využít k zajištění kupní ceny notářskou úschovu.

Obchodní společnosti

Založíme obchodní korporaci (družstvo, akciovou společnost a společnost s ručením omezeným), provedeme změny v obchodní korporaci včetně zajištění všech nutných úkonů pro zápis změn do obchodního rejstříku. Notář v případech, kdy sepsal podkladový notářský zápis, může údaje zapsat přímo do obchodního rejstříku a tuto možnost u nás můžete také využít.

Právnické osoby

Pomůžeme se zakládáním a změnami u dalších typů právnických osob či osvědčování schůzí nejvyšších orgánů právnických osob včetně následného vyřízení změn u příslušného rejstříku. Připravíme zakladatelská právní jednání v případě nadací, nadačního fondu, spolku či společenství vlastníků jednotek a zkonzultujeme s vámi jejich obsah.

Ověřování podpisů a listin

Zajistíme ověření kopie vámi předložené originální či již úředně ověřené listiny a ověříme pravost podpisu na předložené listině.

Kontaktní místo czechpoint

Notář poskytuje spolu s výpisy z informačního systému Czech POINT, vyhotoví například výpis z rejstříku trestu, výpis z katastru nemovitostí či výpis z obchodního rejstříku.

Další služby

Sepíšeme dále zástavní smlouvy, prohlášení opatrovníka pro případ očekávání vlastní nezpůsobilosti, notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, prohlášení pro katastr nemovitostí, dohody o vypořádání spoluvlastnického podílu.